Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SUBHASTA DE LES PASTURES DE LA MUNTANYA DE NOVES 2022-2024

Subhasta de les pastures de la muntanya de Noves 2022-2024

Presentació proposicions fins 15/12/2021 12:00 hores

Subhasta dia 16/12/2021 a les 12:30 hores

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

 

PROCEDIMENT

 

Exp. AF-102/2021

Subhasta de pastures CUP 75 Muntanya de Noves anualitats 2022-2023-2024

 

CLÀUSULES

 

1.- Objecte: Arrendament de les pastures CUP 75 Muntanya de Noves per a les anualitats 2022-2024

 

2.- Criteri d’adjudicació: obert.

 

3.- Tramitació: ordinària.

 

4.- Garantia definitiva: 6% del preu ofertat per l’adjudicació.

 

5.- Ofertes:

 

5.1.- Termini: 26 dies naturals de la publicació de la licitació al BOP de Lleida.

 

5.2.- Lloc de presentació: Al registre general municipal.

 

5.3.- Contingut: Les ofertes es presentaran per la sol.licitud segons el model de l’annex 1, acompanyada de 2 sobres. Tots els sobres els signarà a l’anvers exterior el licitador o el seu representant, amb indicació del nom i els cognoms i el NIF de qui signa.

 

El sobre 1 anirà retolat amb l’expressió: Sobre 1: Documentació tècnica / Subhasta de pastures CUP 75 Muntanya de Noves anualitats 2022-24 i haurà de contenir la documentació següent:

-Documentació acreditativa de la capacitat.

-Declaració sobre no incursió en prohibició, segons el model de l’annex 2.

-Declaració sobre la submissió als òrgans jurisdiccionals espanyols, en termes de l’annex 2.

-Acreditació de la capacitat i representació: Si es tracta d’empresari individual l’acreditarà mitjançant DNI, si es tracta d’una societat o d’una cooperativa l’acreditarà amb l’escriptura de constitució. Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea, s’acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’estat on estiguin establerts. Quan actui per mitjà de representant, aquest haurà de ser òrgan o apoderat amb títol suficient. La capacitat i representació també es podrà acreditar en el cas d’empresaris no individuals per certificat expedit pel registre públic on sigui preceptiva la inscripció que acrediti aquests extrems.

 

El sobre 2 contindrà Sobre 2: Proposició econòmica / Subhasta de pastures CUP 75 Muntanya de Noves anualitats 2022-24i haurà de contenir l’oferta econòmica en els termes de l’annex 3.

 

6.- Pressupost de licitació: 500,00 € anuals com a preu base. El contracte s’adjudicarà a l’oferta admesa que proposi el preu més elevat.

 

7.- Pagament del preu: El preu es pagarà en el moment de la signatura del contracte.

 

8.- Obertura de les ofertes: L’acte d’obertura de les propostes econòmiques es celebrarà el dijous següent al de la finalització del període de presentació de propostes, a la secretaria de l’ajuntament a les 12:00 hores. Actuarà com a presidenta l’Alcaldessa, com a vocal un regidor de la corporació i el secretari-interventor de l’Ajuntament o el personal en qui delegui.

 

9.- Adjudicació: S’adjudicarà en la següent sessió del ple de la corporació a de la junta de govern local que es celebri.

 

10.- Cessió i subcontractació: Prohibides. S’admet únicament la transmissió per títol de successió “mortis causa”.

 

11.- Mesa de contractació:

 

12.- Règim jurídic: El contracte es regirà quant a la seva substantivitat per la legislació forestal i per la legislació sobre patrimoni dels ens locals. En defecte de la legislació anterior, es regiran per la legislació sobre contractes de les administracions públiques. Tenen la condició de contracte aquest plec i el de prescripcions tècniques particulars, l’acord d’adjudicació i l’oferta del contractista. El coneixement de les qüestions que se suscitin en virtut del procediment contractual recaurà en els òrgans jurisdiccionals de l’ordre contenciós administratiu.

 

13.- Obligacions accessòries. El contractista assumirà les despeses de publicació al BOP en concepte d’inserció d’anuncis preceptius.

 

14.- Anexos al plec:   1: Sol.licitud de presentació

2: Declaració sobre no incursió en prohibició i dels empresaris estrangers   sobre subjecció als tribunals espanyols

                                    3: Proposició econòmica 

 

ANNEX 1.- SOL.LICITUD DE PRESENTACIÓ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

SOL.LICITANT:___________________________________________________________

 

Nom:

NIF:

Domicili:

Telf:

Representant:

            Nom:

            NIF:

            Domicili:

            Telf:

Naturalesa del poder:

Instrument del poder:

 

 

 

SOL.LICITUD:____________________________________________________________

 

Estic interessat per participar, en els termes de la plica que acompanyo, en el procediment licitatori del contracte de l’expedient:

 

Subhasta de pastures CUP 75 Muntanya de Noves 2022-2024

 

 

 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:________________________________________________

 

Sobre 1.- Documentació tècnica

Sobre 2.- Proposta econòmica

 

 

LLOC, DATA I SIGNATURA_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2.- DECLARACIÓ SOBRE NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ I DELS EMPRESARIS ESTRANGERS SOBRE SUJECCIÓ ALS TRIBUNALS ESPANYOLS

 

 

SOL.LICITANT:___________________________________________________________

 

Nom:

NIF:

Domicili:

Telf:

Representant:

            Nom:

            NIF:

            Domicili:

            Telf:

Naturalesa del poder:

Instrument del poder:

 

 

LICITACIÓ A LA QUAL ES CONCORRE_______________________________________

 

 

Subhasta de pastures CUP 75 Muntanya de Noves 2022-2024

 

 

DECLARACIÓ:____________________________________________________________

 

 

  • El licitador a dalt referenciat no es troba incurs en cap causa de prohibició per contractar amb les administracions públiques espanyoles, i, en concret, contra ell no s’ha iniciat període executiu per drets de la hisenda pública de qualsevol d’aquestes mateixes administracions.

 

  • El licitador, si és estranger, se sotmet als òrgans jurisdiccionals espanyols, amb expressa renúncia a la competència de qualsevol òrgan jurisdiccional no espanyol que li pogués correspondre.

 

 

LLOC, DATA I SIGNATURA_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar.

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA

 

 

 

SOL.LICITANT:___________________________________________________________

 

Nom:

NIF:

Domicili:

Telf:

Representant:

            Nom:

            NIF:

            Domicili:

            Telf:

Naturalesa del poder:

Instrument del poder:

 

 

 

LICITACIÓ A LA QUAL ES CONCORRE_______________________________________

 

 

Subhasta de pastures CUP 75 Muntanya de Noves 2022-2024

 

 

 

CONTINGUT DE LA PROPOSICIÓ___________________________________________

 

Ofereixo el preu de:

 

Import en lletres:                                                                                                 euros

Import en números:                                                                                                   €

 

 

 

LLOC, DATA I SIGNATURA_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar.

 

 

 

Fitxers adjunts

Document Actions