Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reglaments i normatives

Ordenança Fiscal núm. 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Article 1. Fet imposable L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l'exercici en el territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l'impost. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 1à de les tarifes, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. Article 2. Subjectes passius Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l'administració encarregada de la gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant lAdministració fins que no presenti l'esmentada declaració. No obstant, l'Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l'oportuna comprovació. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de cada any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública Article 3. Responsables Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes entitats. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament el certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s'hagi sol·licitat abans de la data d'adquisició de l'explotació econòmica. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària. Article 4. Exempcions Estan exempts de l'impost: L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals. Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en què es dugui a terme l'activitat. No es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat en els següents supòsits Quan l'activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els casos de: a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. b) Transformació de societats. c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat. d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular per línia directa o colateral fins al segon grau inclusiu. 2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes a aquest, en els següents casos: Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint. Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant. Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per a la qual ja s'estava tributant. Els següents subjectes passius: - Les persones físiques. - Els subjectes passius de l'impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l'article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 ¬. - Quant als contribuents per l'impost sobre la renda de no residents, l'exempció només afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 ¬. A efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles: 1a) L'import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l'article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i la resta de reduccions sobre les vendes, així com l'impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l'esmentada xifra de negocis. 2a) L'import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l'impost sobre societats o dels contribuents per l'impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l'any anterior al de l'acreditament de l'impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, limport net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l'acreditament d'aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any. 3a) Per al càlcul de l'import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. No obstant, quan l'entitat formi part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de comerç, l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d'entitats que pertanyin al grup. A aquests efectes es defineix el grup de societats com l'integrat per la societat dominant i una o diverses societats dominades. Es considera dominant la societat mercantil que sigui soci d'una altra societat, respecte de la qual: Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l'òrgan d'administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels membres de l'òrgan d'administració. Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes. 4a) En el supòsit dels contribuents per l'impost sobre la renda de no residents s'atendrà a l'import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, sense finalitat de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense finalitat de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment. La Creu Roja. Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals. Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en larticle 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), D), G) i H) de lapartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració dalta en la matrícula de limpost. Per a laplicació de lexempció prevista en la lletra C) de lapartat 1 anterior, el ministre dHisenda establirà els supòsits en què sexigirà la presentació davant lAgència Estatal dAdministració Tributària duna comunicació fent constar que es compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no sexigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per limpost sobre la renda de les persones físiques Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. La aplicació de lexempció de la lletra I) de lapartat 1 anterior estarà condicionada al fet que lentitat comuniqui a lAjuntament que sha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Article 5. Bonificacions i reduccions A lempara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives, gaudiran duna bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació. Els que iniciïn lexercici de qualsevol activitat professional gaudiran duna bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys dactivitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament daquesta. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de lexempció prevista en la lletra B) de lapartat 1 de larticle anterior. Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions La concessió de les bonificacions establertes en larticle 5 són de caràcter pregat, llevat de lestablerta per al règim fiscal de les cooperatives. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4 i 5 daquesta Ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a lAjuntament, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de limpost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud dexempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció. Article 7. Quota tributària La quota tributària serà la que resulti d'aplicar a les tarifes de l'impost els coeficients de ponderació i situació regulats en els articles 8 i 9 daquesta Ordenança, així com les bonificacions regulades en larticle 5 anterior. Article 8. Coeficient de ponderació D'acord amb el que preveu l'article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost saplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de limport net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent: Import net de la xifra de negocis (euros) Coeficient ponderació Des d1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 ........................ Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 ...................... Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 .................... Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 .................. Més de 100.000.000,00 ................................................... Sense xifra neta de negoci ............................................... 1,29 1,30 1,32 1,33 1,35 1,31 Als efectes de laplicació daquest coeficient, limport net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt dactivitats econòmiques exercides per aquest i es determinarà dacord amb allò previst en la lletra C) de lapartat 1 de larticle 4 daquesta Ordenança. Article 9. Coeficients de situació Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals: Primera categoria: única Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8 d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent: CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 1a 2a 3a 4a 5a ..... Coeficient aplicable 1 ..... Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories, saplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte. Article 10. Període impositiu i acreditament El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat. No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions de branques dactivitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de lImpost sobre societats, les declaracions dalta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin lexercici de lactivitat, produiran efectes a partir de l1 de gener de lany següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca dactivitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de lany en el qual tingui lloc loperació no es farà cap devolució o ingrés derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament lactivitat. 3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts sacredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. Article 11. Règim de declaració i d'ingrés És competència de l'Ajuntament, la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, la realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, lemissió dels instruments de cobrament, la resolució dels recursos que s'interposin contra els esmentats actes i les actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de: El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions dingrés directe. El dia següent al de finalització del període dexposició pública del corresponent padró, en el cas que el tribut sexaccioni mitjançant padró. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser pagades en els períodes fixats pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei general tributària. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i lesmentat interès s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributària. Article 12. Comprovació i investigació Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament o lens encarregat de la gestió tributària exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, lexclusió o lalteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. Article 13. Gestió per delegació Mentre la gestió tributària i la recaptació estigui delegada en la Diputació de Lleida, a través de lOrganisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, totes les facultats daquestes matèries que en aquesta Ordenança satorguen a lAjuntament seran exercides per lesmentat Organisme. En concret, les facultats dels articles 3.6, 6.2 i 11 daquesta Ordenança. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. Article 14. Data d'aprovació i vigència Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6 de novembre de 2003, començarà a regir el dia 1 de gener de lany 2004 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. Disposició addicional Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança. Vist i plau El Secretari LAlcalde Jesús Bentanachs Vives Antoni Marzo Usón

Ordenança Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Article 1. Fet imposable El fet imposable de l’impost sobre béns immobles està constituït per la titularitat dels següents drets sobre béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics als quals es trobin afectes D'un dret real de superfície D'un dret real d'usdefruit Del dret de propietat La realització del fet imposable que correspongui, d’entre els definits en l’apartat anterior per l’ordre en ell establert, determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats previstes en aquest. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 4. No estan subjectes a aquest impost: Les carreteres, els camins, les restants vies terrestres i els béns de domini públic marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït. Els següents béns immobles propietat d’aquest municipi: b.1. Els de domini públic afectes a ús públic. b.2. Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els béns patriomonials, llevat quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. Article 2. Subjectes passius En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de pagar major cànon. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària que siguin titulars del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost, d’acord amb l’establert a l’article 1 d’aquesta Ordenança. Els contribuents o substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària suportada d’acord amb les normes de dret comú. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració encarregada de la gestió tributària mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació . Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública Article 3. Responsables Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. Els copartíceps o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives participacions, de les obligacions tributàries d’aquestes entitats En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament un certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la data d’adquisició de l’explotació econòmica. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària. Article 4. Exempcions Estaran exempts els següents béns immobles: Els que siguin propietat de l'Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional. Els béns comunals i les forestes veïnals de mà comuna. Els de l'Església catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa l'article 16 de la Constitució. Els de la Creu Roja Espanyola Els immobles als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials. La superfície de les forestes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbratge sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti. Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No n’estan exempts, per tant, els establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts: Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a l'ensenyament concertat i sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat. Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació: Certificat emès per l’Administració educativa competent acreditativa de la qualitat de centre concertat assignable als edificis i instal·lacions destinades directa i exclusivament a les activitats docents objecte d’exempció, així com de la titularitat del concert educatiu del centre. Certificat emès per la Direcció General de Cadastre acreditatiu de les superfícies dels edificis o conjunts urbanístics adscrits exclusivament a l’activitat educativa o a serveis complementaris d’ensenyament i assistència docent de caràcter necessari, amb indicació del valor cadastral assignat a cadascun dels elements citats. Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits en el Registre General a que es refereix l'article 12 com integrants del patrimoni històric, així com els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l'esmentada Llei. Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats dintre del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells, sinó, exclusivament, a aquells que reuneixin les següents condicions: En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny del patrimoni històric espanyol. En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament pel desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. La superfície de les forestes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptadors des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti. Els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos en l’article 64 de la Llei d’hisendes locals, les entitats sense finalitats lucratives en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de els entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o inferior a 3 (tres) euros. Article 5. Bonificacions S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament d’aquestes, sempre que durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius. Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: Les obres no hauran d’estar iniciades. El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut. Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat d'aquestes empreses. Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: Certificat de titularitat cadastral de les referències cadastrals per a les quals se sol·licita la bonificació. No serà necessària la presentació d’aquest certificat cadastral de titularitat en aquells casos en què el sol·licitant aporti còpia del rebut de l'impost sobre béns immobles respecte al bé immoble del que se sol·licita la bonificació, on consti aquest com a titular cadastral. Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es tracti, la qual es farà pel tècnic–director competent. Llicència d’obres o sol·licitud d’aquesta davant l’Ajuntament. Acreditació que l’empresa es dedica a les activitats descrites, que es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. Certificat expedit per l’administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres o còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que gaudeixin, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya d'un règim de protecció oficial. Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent documentació: Còpia de la resolució de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent. Cas que no coincideixi el titular cadastral amb el subjecte passiu, caldrà acreditar la titularitat del bé del qual se sol·licita la bonificació, mitjançant certificat de titularitat cadastral, o aportant l’escriptura pública de titularitat. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions La concessió de les exempcions de l’article 4.2 i de les bonificacions establertes en l’article 5 és de caràcter pregat. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció. No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix subjecte passiu i objecte tributari. Per aquest motiu serà el subjecte passiu qui en la seva sol·licitud indicarà quin serà d’aplicació. Si no se’n determina cap a la sol·licitud, s’aplicarà la darrera que se sol·liciti. Article 7. La base imposable i la base liquidable La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conformement al que es disposa a les normes reguladores del Cadastre immobiliari. La base liquidable de l'impost serà el resultat d'aplicar als béns immobles rústics i urbans la reducció establerta a la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals. Aquesta reducció no serà d'aplicació als béns immobles de característiques especials. Article 8. Tipus impositiu i quota 1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents: Béns immobles de naturalesa urbana: 0,60 Béns immobles de naturalesa rústica: 0,60 Béns immobles de característiques especials: 1,1 2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que siguin d'aplicació. Article 9. Període impositiu i meritament de l'impost L'impost merita el primer dia del període impositiu. El període impositiu coincideix amb l'any natural. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre immobiliari tindran efectivitat en el meritament d'aquest impost immediatament posterior al moment en que produeixen efectes cadastrals sense que l’efectivitat esmentada quedi supeditada a la notificació dels actes administratius corresponents. L'efectivitat de les inscripcions cadastrals que resultin dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la data d’efectes cadastrals prevista a la Llei 48/2002, de 23 de desembre, del Cadastre immobiliari. Article 10. Règim de gestió La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, serà competència de l'Ajuntament i abastaran les funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució de recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s'hagin pogut realitzar a favor de la Diputació de Lleida, en el qual cas s'estarà al contingut dels esmentats acords. Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de béns immobles rústics s’agruparan en un únic document de cobrament. Als efectes de l’exempció establerta a l’apartat 3 de l’article 4 d’aquesta Ordenança, l’import del rebut es calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el document de cobrament. Article 11. Padrons tributaris L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en la resta de documents expressius de les seves variacions elaborats a l'efecte per la Direcció General del Cadastre. La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de llista cobratòria anual, que, un cop aprovada, s'exposarà al públic durant el termini de trenta dies hàbils perquè els interessats puguin examinar-la i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’hisendes locals. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. Article 12. Liquidacions tributàries L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre immobiliari. Aquestes liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes impositius, a partir del dia següent en què es varen produir els fets, actes o negocis que originin la incorporació o modificació cadastral. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 124.1 i 105 de la Llei general tributària i s'atorgarà el període de pagament de l'article 20 del Reglament general de recaptació. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, de hisendes locals. Article 13. Gestió per delegació Mentre la gestió tributària i la recaptació estigui delegada en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, totes les facultats d’aquestes matèries que en aquesta ordenança s’atorguen a l’Ajuntament seran exercides per l’esmentat Organisme. En concret, les facultats de l’article 3.6, 6.2, 10.1, 11.4 i 12 d’aquesta Ordenança. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. DISPOSICIÓ FINAL Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada l’/el dia 6 de novembre de 2003 començarà a regir el dia 1 de gener de 2004 , i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents. DISPOSICIÓ ADDICIONAL Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. Vist i plau El Secretari Alcalde Jesus Bentanachs Vives Antoni Marzo

Ordenança Fiscal núm. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Article 1. Fet imposable L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per a circular per les vies públiques qualsevol que siguin la seva classe i categoria. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. No estan subjectes a l'impost: a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa. b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos. Article 2. Subjectes passius Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració encarregada de la gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública. Article 3. Responsables Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col× laborin a cometre-la. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament un certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans la data d’adquisició de l’explotació econòmica. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària. Article 4. Exempcions i bonificacions Estaran exempts d'aquest impost: Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis internacionals. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts. Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb alguna disfunció o incapacitat física. Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris d’aquestes per a més d'un vehicle simultàniament. A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalia aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de presentar davant de l’Ajuntament la següent documentació: El certificat de la minusvalia que els afecta emès per l’òrgan competent. Declaració de la destinació del vehicle, així com de les persones que es transporten en el vehicle per al qual es sol·licita l’exempció. Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor. Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola. Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions La concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1.e) i g) són de caràcter pregat. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en l’article 4 d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa, indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció. Article 6. Quota tributària Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient del 1. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent: POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES Tarifa Llei € Coef. Tarifa municipal a) TURISMES - De menys de 8 cavalls fiscals - De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals - De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals - De 16 fins a 19,99cavalls fiscals - De més de 20 cavalls fiscals 12,62 34,08 71,94 89,61 112,00 b) AUTOBUSOS - De menys de 21 places - De 21 a 50 places - De més de 50 places 83,30 118,64 148,30 c) CAMIONS - De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil - De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil - De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil - De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 42,28 83,30 118,64 148,30 d) TRACTORS - De menys de 16 cavalls fiscals - De 16 a 25 cavalls fiscals - De més de 25 cavalls fiscals 17,67 27,77 83,30 e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil - De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil - De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 17,67 27,77 83,30 f) D’ALTRES VEHICLES - Ciclomotors - Motocicletes fins a 125 cc - Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc - Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc - Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc - Motocicletes de més de 1.000 cc 4,42 4,42 7,57 15,15 30,29 60,58 La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament general de vehicles Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a de l’article 1r del Reial decret 1576/1989, de 22 de desembre. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat. En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles. Article 7. Període impositiu i acreditació de l'impost El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta adquisició. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es pagarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per substracció o robatori del vehicle es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de trànsit, aquest inclòs. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi pagat la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervingui un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per a aquesta activitat, d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reglament general de vehicles, no es procedirà al prorrateig del deute, però el vehicle no s’inclourà en el padró fiscal de l’exercici següent. Les baixes temporals per transmissió tindran una durada màxima d’un any. Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat al compravenda no cal que l’adquirent pagui l’impost corresponent a l’any d’adquisició. Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent pagar la quota de l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article. Article 8. Règims de declaració i d’ingrés Aquesta autoliquidació tindrà el caràcter de provisional fins que l'oficina gestora verificarà que el pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de declaració. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s’hagin pogut realitzar. En el cas d’altes per primera adquisició de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització d’aquesta. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la compra o modificació, el certificat de les característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu. Proveït de l’autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost que resulti de la mateixa en l’entitat bancària col·laboradora. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament, sens perjudici de l’obligació d’abonar la resta de rebuts pendents. Article 9. Padrons Així mateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili fiscal de què pugui disposar l'Ajuntament. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini de trenta dies hàbils, perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. El pagament de les quotes anuals es realitzarà en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament o l’Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici d’utilitzar altres mitjans que es creguin més adients. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. Article 10. Gestió per delegació Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes i referències a l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'Administració delegada. En concret, les facultats de l’article 2.2, 3.6, 5, 7 i 8 d’aquesta Ordenança. En els supòsits de delegació de l’apartat anterior l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals rebrà la informació que, sobre modificacions de padró comunicarà Trànsit i actualitzarà el padró. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. L’autoliquidació de l'impost que cal practicar en el cas de noves adquisicions de vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En aquest Organisme es verificarà l'import de l'autoliquidació, que prèviament s’haurà ingressat en l’entitat col·laboradora. Si l'import ingressat fos incorrecte, l'Organisme practicarà la liquidació complementària que calgui. Article 11. Data d'aprovació i vigència Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6 de novembre de 2003, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. Disposició addicional Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. Vist i plau El Secretari L’Alcalde Jesús Bentanachs Vives Antoni Marzo Usón

Ordenança Fiscal núm. 4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Article 1. Fet imposable a) Negoci jurídic mortis causa. b) Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït. c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa. d) Expropiació forçosa. 1.L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns immobles de característiques especials, i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: No estan subjectes a aquest impost: L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans i de característiques especials a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró. Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adquisicions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. No s'acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 108 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. En la posterior transmissió dels terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats 3.b), 3.c), 4 i 5. Article 2. Subjectes passius És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a que es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. Article 3. Responsables a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les esmentades entitats. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament un certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la data d’adquisició de l’explotació econòmica. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària. Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de: La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits: Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de realitzar durant el període de generació del tribut. El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l’immoble. Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui parcialment, el cost de les obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la determinació del percentatge de l’apartat anterior. Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació: Acreditació del fet que el bé immoble es troba dins del perímetre delimitat com a conjunt històricoartístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural. Llicència municipal que autoritza les obres. Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació ha consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d’execució d’aquestes. Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents: L’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i altres entitats locals a les quals pertany aquest Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de caràcter administratiu. Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu. Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes. La Creu Roja Espanyola. Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals. Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions La concessió de les exempcions de l’article 4.1.b) i 2.c) són de caràcter pregat. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció. Article 6. Base imposable La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys, d’acord amb les següents operacions: El valor del terreny en el moment del meritament resultarà del que tingui fixat als efectes de l’impost sobre béns immobles. Quan es revisin els valors cadastrals del municipi, com a conseqüència d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 40 per 100, llevat que el valor reduït sigui inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva. Aquesta reducció s’aplicarà els cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors. Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en què els valors cadastrals resultants de la fixació, revisió o modificació a què es refereix el paràgraf primer siguin inferiors als vigents fins aleshores. Article 7. Tipus de gravamen i quota 1. D'acord al que preveu l'article 108.2 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge anual que resulti del quadre següent: Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys, el 1%. b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, el 1%. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, el 1%. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, el 1%. 2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 30% per cent. Article 8. Període de generació i acreditació L'impost s'acredita: Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió. Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió: En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic, la de defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici. En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant. 4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. Article 9. Nul·litat de la transmissió Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer. Article 10. Règim de gestió Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l’Ajuntament la declaració de la transmissió efectuada, on s’han d’incloure tots els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent. Cal presentar una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral. A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi l’acreditament de l’impost: Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils. Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis: En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en què s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. Article 11. Liquidacions tributàries L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre immobiliari. Aquestes liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes impositius, a partir del dia següent en què es varen produir els fets, actes o negocis que originin la incorporació o modificació cadastral. Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no se n'hagi justificat el canvi) és eficaç en dret. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per un mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 124.1 i 105 de la Llei general tributària i s'atorgarà el període de pagament de l'article 20 del Reglament general de recaptació. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 de la Llei 39/1988, d'hisendes locals, de 28 de desembre. Article 12. Comprovació i investigació La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, i, en particular, quan l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, hom aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en el Reial decret 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari. La manca de presentació de les declaracions o els documents a què fan referència, respectivament, els apartats 1 i 3 de l’article 9 d’aquesta Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus. Article 13. Gestió per delegació Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes i referències a l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'administració delegada. En concret, les facultats dels articles 2.3, 3.6, 5.2, 10, 11 i 12 d’aquesta Ordenança. L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de notaris i registradors de la propietat per tal de conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical, facilitar el compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i agilitar la recaptació del tribut. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. Article 14. Data d'aprovació i vigència Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada el 4 de novembre de 2004, i definitvament pel Ple en sessió del 15 de desembre de 2004, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2005 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. Disposició addicional Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. Vist i plau El Secretari L’Alcalde Jesús Bentanachs Vives Antoni Marzo Usón

TAXA EXTRACCIÓ DE SORRA I ALTRES MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ Article 1r.- Disposició general. D'acord amb el que disposen els articles 58 i 20.3.a de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la taxa per utilització privativa i l'aprofitament especial consistent en l'extracció de pedra, grava, terres i altres materials de la construcció, de terrenys públics d'aquest municipi. Article 2n.- Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa les persones o entitats que utilitzin o es beneficiïn de l'aprofitament del domini públic, hagin o no obtingut la necessària llicència. Article 3r.- Quota tributària. Els conceptes i quota tributària d'aquesta taxa, vénen regulats per la següent tarifa: Concepte Pessetes Extracció i/o transport de sorra o altres materials de terrenys municipals: .............................................................................0,601012 euros/m3. Article 4t.- Exempcions i bonificacions. No se'n concedirà cap, a no ser de les que determina l'art. 43 de la Llei 39/1988. Article 5è.- Acreditament i règim de declaració i ingrés. Les persones naturals o jurídiques interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança, hauran de presentar la corresponent sol.licitud a l'Ajuntament, i indicar el volum i naturalesa dels materials a extreure, el lloc, el procediment i la data. L'Administració municipal concedirà la llicència, si és procedent, i practicarà al mateix temps la liquidació de la taxa que es farà efectiva pels beneficiaris en el moment de retirar la llicència, i sempre abans de realitzar l'aprofitament. Els deutes no satisfets, acreditaran els interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, i transcorreguts 6 mesos del seu venciment, s'exigiran per la via de constrenyiment. Article 6è.- Infraccions i sancions. Les infraccions seran sancionades amb multa, en la forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentàries vigents. Article 7è.- Disposició final. La present Ordenança, modificada, aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada, començarà a aplicar-se a partir del dia 2 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. Vist i plau L'Alcalde La Secretària Jesús Bentanachs Vives Irma Choy Encabo

TAXA OBERTURA DE SONDATGES I RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL INCLÒS CARRETERES, CAMINS I DEMÉS VIES PUBLIQUES LOCALS, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CANONADES, CONDUCCIONS I ALTRES INSTAL·LACIONS, AIXÍ COM QUALSEVOL REMOCIÓ DE PAVIMENT O VORES A LA VIA PÚBLICA. Article 1r.- Concepte. De conformitat amb el que es preveu en l'article 58, en relació amb l'article 20.3.f, ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o de les voreres en la via pública, que s'especifica en les tarifes que es contenen en l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per aquesta ordenança. Article 2n.- Subjectes passius. 1. Son subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els que es beneficiïn sense l'autorització corresponent. 2. Son responsables del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats que destrueixin o deteriorin el domini públic local, d'acord amb el que es preveu d'acord amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, encara que fossin les mateixes persones o entitats interessades les qui efectuïn la seva reposició, i també les despeses que origini el control de qualitat dels paviments i la comprovació de densitats assolides en el massissat de les rases. Article 3r.- Quota tributària. 1. La quota tributaria de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcularà d'acord amb els conceptes i els imports que es determinen en els números corresponents dels epígrafs de la tarifa que es conté en l'annex. 2. Aquesta quota tributaria comprendrà, si és el cas, la suma dels apartats següents: a) Concessió de la llicencia. b) Aprofitament de la via pública. c) Reposició del paviment, sempre que aquesta reposició no la realitzi la persona autoritzada. Si l'efectuava la persona autoritzada, estaria obligada a pagar el 50% de la tarifa d'aquest epígraf. d) Indemnitzacions per depreciació o deterioració del paviment. 3. Les tarifes de la taxa seran les que figuren a l'annex. Article 4t.- Normes de gestió. 1. Per tal de garantir en qualsevol cas els drets de l'administració, tota sol·licitud de llicencia, per que pugui ser admesa a tràmit, haurà d'anar acompanyada d'un justificant del dipòsit previ d'aquesta taxa. 2. La liquidació del dipòsit previ es realitzarà tenint en compte les dades formulades per l'interessat. 3. El dipòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per efectuar les obres, que només es podran realitzar quan s'obtingui la llicència. 4. La liquidació, practicada d'acord amb les normes anteriors, s'elevarà a definitiva quan recaigui la resolució sobre la concessió de la llicència, i si es denegava l'interessat podrà instar la devolució dels drets pagats. 5. Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen 30 dies sense que les obres hagin començat, que, una vegada hagin començat, hauran de continuar sense cap interrupció. 6. Quan es tracta d'obres que s'hagin de realitzar immediatament per que la seva demora pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es podran iniciar sense haver obtingut la llicencia municipal amb l'obligació de sol·licitar la llicència dintre de les 24 hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó de la seva urgència. 7. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió d'aigua, la reparació del paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se n'hagi beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per poder tramitar la sol·licitud, haurà d'acreditar l'haver constituït la fiança corresponent. Si la garantia constituïda no era suficient per cobrir l'import de les obres que s'han d'executar, l'interessat abonarà la diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal. 8. El rebliment o massissat de rases i la reposició del paviment l'haurà de realitzar l'Ajuntament o, quan aquest no pogués, ho haurà de fer el concessionari. En aquest últim cas, s'haurà de fer contar aquesta circumstància en el document de la llicència o en el volant d'urgència que s'hagués d'utilitzar . 9. En el cas que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la reposició del paviment, els serveis municipals estimin, prèvies les comprovacions pertinents, que les obres no s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents, l' Ajuntament podrà procedir a l'enderrocament i la nova construcció de les obres defectuoses, i el concessionari de la llicència estarà obligat a pagar les despeses que produeixin l'enderrocament, el rebliment de les rases i la nova reposició del paviment. 10. La secció tècnica municipal corresponent, comunicarà a l'administració de rendes, el termini concedit per la utilització del sondatge en cada cas. Si, transcorregut el termini autoritzat, encara estigués obert o el paviment no quedi totalment reparat en condicions d'ús normal, es liquidaran els nous drets, d'acord amb la tarifa, sense perjudici de les sancions que l'Alcaldia pugui imposar. Article 5è.- Acreditament. 1. La taxa s'acredita en el moment de sol·licitar la llicència per realitzar qualsevol mena d'obra en la via pública, o des que aquesta es realitzi, si és que es va procedir sense autorització. 2. El pagament de la taxa s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament. Article 6e.- Disposició final. La present Ordenança, modificada, aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada, començarà a aplicar-se a partir del dia 2 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. ANNEX - TARIFA Concepte Euros Obertura i sondatges i rases en terrenys d'ús públic i d'altres que deterioren la via pública 100 ptes/m2 ....................................0,601012 euros/m2 Vist i plau L'Alcalde La Secretària Jesús Bentanachs Vives Irma Choy Encabo

TAXA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I TERRENYS PÚBLICS Article 1r.- Disposició general. D'acord amb el que disposen els articles 58 i 20.3.g de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la taxa per al utilització privativa i aprofitament especial mitjançant ocupació de la via pública i de terrenys públics, amb els elements següents: a) Mercaderies de tota mena, runes, enderrocs, materials de construcció i contenidors. b) Bastides, valles i altres instal·lacions anàlogues. c) Tanques, puntals, cavallets, estelles i en general tota ocupació similar. d) Altres conceptes que es detallen en la tarifa. Article 2n.- Subjectes passius. Són subjectes passius d'aquesta taxa, les persones físiques o entitats jurídiques que gaudeixin, utilitzin o s'aprofitin especialment del domini públic en benefici particular, hagin o no obtingut la necessària llicència. Article 3r.- Quota tributària. Els conceptes i quota tributaria d'aquesta taxa venen regulats per la següent: TARIFA: Concepte Euros - Ocupació de terreny d'ús públic 1.000 m2 .................................... 6,010121 euros/m2. Article 4t.- Exempcions, reduccions o bonificacions. L'Estat de les Comunitats Autònomes, i de les Entitats Locals no estan obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l'ocupació de l'ús públic local amb els materials descrits a l'article 1. Article 5è.- Gestió i període impositiu. 1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament i seran irreduïbles. 2. Els interessats en la concessió d'algun dels aprofitaments regulats en la present Ordenança, hauran de sol·licitar la corresponent llicència, i fer efectives les taxes tarifades. 3. La llicència assenyalarà les condicions i vigència d'aquesta, i es considerarà concedida atenent a les instruccions que en tot moment, dicti l' Administració municipal, sense que en cap cas els concessionaris tinguin dret a indemnització, fins i tot si li fos retirada la llicència. 4. L'aprofitament s'entendrà prorrogat mentre no transcorri el termini per al qual hagués estat concedit, o s'acordi la seva caducitat o revocació per l'Ajuntament, o bé es presenti la baixa degudament justificada per part de l'interessat o dels seus representats legítims. 5. Els titulars de les llicències venen obligats a fer les reparacions necessàries en els desperfectes ocasionats i seran responsables directes dels danys personals i materials a tercers, sempre que sigui per la seva culpa o negligència. Per a respondre del compliment d'aquestes obligacions, es podrà exigir un dipòsit prudencial, que serà retornat una vegada caducada la llicència i comprovada la seva correcta utilització. Si el dipòsit no fos suficient, l' Administració municipal exigirà la corresponent indemnització. Article 6è.- Acreditament i regim de declaració i ingrés. 1. L'obligació de pagament naixerà en el moment de concedir-se l'utilització privativa o l'aprofitament especial corresponent, o en el moment d'iniciar l'aprofitament si s'ha procedit sense la necessària llicencia. 2. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe en la forma que determini l' Ajuntament, i en tot cas abans de retirar la llicencia. 3. L' Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial de la corresponent taxa, de conformitat amb el que disposa l'art. 47.1 de la Llei 39/1988. 4. Els deutes no satisfets, acreditaran els interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, i transcorreguts 6 mesos del seu venciment, s'exigiran per la via de constrenyiment. Article 7e.- Infraccions i sancions. Les infraccions seran sancionades amb multa, en la forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentaries vigents. Article 8è.- Disposició final. La present Ordenança, modificada, aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada, començarà a aplicar-se a partir del dia 2 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. Vist i plau L'Alcalde La Secretària Jesús Bentanachs Vives Irma Choy Encabo