Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

3. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànic

Ordenança Fiscal núm. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Article 1. Fet imposable L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per a circular per les vies públiques qualsevol que siguin la seva classe i categoria. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. No estan subjectes a l'impost: a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa. b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos. Article 2. Subjectes passius Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració encarregada de la gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública. Article 3. Responsables Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col× laborin a cometre-la. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents: Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament un certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans la data d’adquisició de l’explotació econòmica. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària. Article 4. Exempcions i bonificacions Estaran exempts d'aquest impost: Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis internacionals. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts. Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb alguna disfunció o incapacitat física. Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris d’aquestes per a més d'un vehicle simultàniament. A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalia aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de presentar davant de l’Ajuntament la següent documentació: El certificat de la minusvalia que els afecta emès per l’òrgan competent. Declaració de la destinació del vehicle, així com de les persones que es transporten en el vehicle per al qual es sol·licita l’exempció. Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor. Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola. Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions La concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1.e) i g) són de caràcter pregat. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en l’article 4 d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa, indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció. Article 6. Quota tributària Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient del 1. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent: POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES Tarifa Llei € Coef. Tarifa municipal a) TURISMES - De menys de 8 cavalls fiscals - De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals - De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals - De 16 fins a 19,99cavalls fiscals - De més de 20 cavalls fiscals 12,62 34,08 71,94 89,61 112,00 b) AUTOBUSOS - De menys de 21 places - De 21 a 50 places - De més de 50 places 83,30 118,64 148,30 c) CAMIONS - De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil - De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil - De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil - De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 42,28 83,30 118,64 148,30 d) TRACTORS - De menys de 16 cavalls fiscals - De 16 a 25 cavalls fiscals - De més de 25 cavalls fiscals 17,67 27,77 83,30 e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil - De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil - De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 17,67 27,77 83,30 f) D’ALTRES VEHICLES - Ciclomotors - Motocicletes fins a 125 cc - Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc - Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc - Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc - Motocicletes de més de 1.000 cc 4,42 4,42 7,57 15,15 30,29 60,58 La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament general de vehicles Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a de l’article 1r del Reial decret 1576/1989, de 22 de desembre. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat. En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles. Article 7. Període impositiu i acreditació de l'impost El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta adquisició. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es pagarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per substracció o robatori del vehicle es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de trànsit, aquest inclòs. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi pagat la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervingui un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per a aquesta activitat, d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reglament general de vehicles, no es procedirà al prorrateig del deute, però el vehicle no s’inclourà en el padró fiscal de l’exercici següent. Les baixes temporals per transmissió tindran una durada màxima d’un any. Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat al compravenda no cal que l’adquirent pagui l’impost corresponent a l’any d’adquisició. Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent pagar la quota de l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article. Article 8. Règims de declaració i d’ingrés Aquesta autoliquidació tindrà el caràcter de provisional fins que l'oficina gestora verificarà que el pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de declaració. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s’hagin pogut realitzar. En el cas d’altes per primera adquisició de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització d’aquesta. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la compra o modificació, el certificat de les característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu. Proveït de l’autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost que resulti de la mateixa en l’entitat bancària col·laboradora. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament, sens perjudici de l’obligació d’abonar la resta de rebuts pendents. Article 9. Padrons Així mateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili fiscal de què pugui disposar l'Ajuntament. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini de trenta dies hàbils, perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. El pagament de les quotes anuals es realitzarà en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament o l’Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici d’utilitzar altres mitjans que es creguin més adients. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. Article 10. Gestió per delegació Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes i referències a l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'Administració delegada. En concret, les facultats de l’article 2.2, 3.6, 5, 7 i 8 d’aquesta Ordenança. En els supòsits de delegació de l’apartat anterior l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals rebrà la informació que, sobre modificacions de padró comunicarà Trànsit i actualitzarà el padró. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. L’autoliquidació de l'impost que cal practicar en el cas de noves adquisicions de vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En aquest Organisme es verificarà l'import de l'autoliquidació, que prèviament s’haurà ingressat en l’entitat col·laboradora. Si l'import ingressat fos incorrecte, l'Organisme practicarà la liquidació complementària que calgui. Article 11. Data d'aprovació i vigència Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6 de novembre de 2003, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. Disposició addicional Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. Vist i plau El Secretari L’Alcalde Jesús Bentanachs Vives Antoni Marzo Usón

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.