Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

7. Taxa per l'extracció de sorra i altres materials de la construcció

TAXA EXTRACCIÓ DE SORRA I ALTRES MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ Article 1r.- Disposició general. D'acord amb el que disposen els articles 58 i 20.3.a de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la taxa per utilització privativa i l'aprofitament especial consistent en l'extracció de pedra, grava, terres i altres materials de la construcció, de terrenys públics d'aquest municipi. Article 2n.- Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa les persones o entitats que utilitzin o es beneficiïn de l'aprofitament del domini públic, hagin o no obtingut la necessària llicència. Article 3r.- Quota tributària. Els conceptes i quota tributària d'aquesta taxa, vénen regulats per la següent tarifa: Concepte Pessetes Extracció i/o transport de sorra o altres materials de terrenys municipals: .............................................................................0,601012 euros/m3. Article 4t.- Exempcions i bonificacions. No se'n concedirà cap, a no ser de les que determina l'art. 43 de la Llei 39/1988. Article 5è.- Acreditament i règim de declaració i ingrés. Les persones naturals o jurídiques interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança, hauran de presentar la corresponent sol.licitud a l'Ajuntament, i indicar el volum i naturalesa dels materials a extreure, el lloc, el procediment i la data. L'Administració municipal concedirà la llicència, si és procedent, i practicarà al mateix temps la liquidació de la taxa que es farà efectiva pels beneficiaris en el moment de retirar la llicència, i sempre abans de realitzar l'aprofitament. Els deutes no satisfets, acreditaran els interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, i transcorreguts 6 mesos del seu venciment, s'exigiran per la via de constrenyiment. Article 6è.- Infraccions i sancions. Les infraccions seran sancionades amb multa, en la forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentàries vigents. Article 7è.- Disposició final. La present Ordenança, modificada, aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada, començarà a aplicar-se a partir del dia 2 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. Vist i plau L'Alcalde La Secretària Jesús Bentanachs Vives Irma Choy Encabo

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.