Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

8. Taxa obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic

TAXA OBERTURA DE SONDATGES I RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL INCLÒS CARRETERES, CAMINS I DEMÉS VIES PUBLIQUES LOCALS, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CANONADES, CONDUCCIONS I ALTRES INSTAL·LACIONS, AIXÍ COM QUALSEVOL REMOCIÓ DE PAVIMENT O VORES A LA VIA PÚBLICA. Article 1r.- Concepte. De conformitat amb el que es preveu en l'article 58, en relació amb l'article 20.3.f, ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o de les voreres en la via pública, que s'especifica en les tarifes que es contenen en l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per aquesta ordenança. Article 2n.- Subjectes passius. 1. Son subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els que es beneficiïn sense l'autorització corresponent. 2. Son responsables del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats que destrueixin o deteriorin el domini públic local, d'acord amb el que es preveu d'acord amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, encara que fossin les mateixes persones o entitats interessades les qui efectuïn la seva reposició, i també les despeses que origini el control de qualitat dels paviments i la comprovació de densitats assolides en el massissat de les rases. Article 3r.- Quota tributària. 1. La quota tributaria de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcularà d'acord amb els conceptes i els imports que es determinen en els números corresponents dels epígrafs de la tarifa que es conté en l'annex. 2. Aquesta quota tributaria comprendrà, si és el cas, la suma dels apartats següents: a) Concessió de la llicencia. b) Aprofitament de la via pública. c) Reposició del paviment, sempre que aquesta reposició no la realitzi la persona autoritzada. Si l'efectuava la persona autoritzada, estaria obligada a pagar el 50% de la tarifa d'aquest epígraf. d) Indemnitzacions per depreciació o deterioració del paviment. 3. Les tarifes de la taxa seran les que figuren a l'annex. Article 4t.- Normes de gestió. 1. Per tal de garantir en qualsevol cas els drets de l'administració, tota sol·licitud de llicencia, per que pugui ser admesa a tràmit, haurà d'anar acompanyada d'un justificant del dipòsit previ d'aquesta taxa. 2. La liquidació del dipòsit previ es realitzarà tenint en compte les dades formulades per l'interessat. 3. El dipòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per efectuar les obres, que només es podran realitzar quan s'obtingui la llicència. 4. La liquidació, practicada d'acord amb les normes anteriors, s'elevarà a definitiva quan recaigui la resolució sobre la concessió de la llicència, i si es denegava l'interessat podrà instar la devolució dels drets pagats. 5. Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen 30 dies sense que les obres hagin començat, que, una vegada hagin començat, hauran de continuar sense cap interrupció. 6. Quan es tracta d'obres que s'hagin de realitzar immediatament per que la seva demora pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es podran iniciar sense haver obtingut la llicencia municipal amb l'obligació de sol·licitar la llicència dintre de les 24 hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó de la seva urgència. 7. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió d'aigua, la reparació del paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se n'hagi beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per poder tramitar la sol·licitud, haurà d'acreditar l'haver constituït la fiança corresponent. Si la garantia constituïda no era suficient per cobrir l'import de les obres que s'han d'executar, l'interessat abonarà la diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal. 8. El rebliment o massissat de rases i la reposició del paviment l'haurà de realitzar l'Ajuntament o, quan aquest no pogués, ho haurà de fer el concessionari. En aquest últim cas, s'haurà de fer contar aquesta circumstància en el document de la llicència o en el volant d'urgència que s'hagués d'utilitzar . 9. En el cas que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la reposició del paviment, els serveis municipals estimin, prèvies les comprovacions pertinents, que les obres no s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents, l' Ajuntament podrà procedir a l'enderrocament i la nova construcció de les obres defectuoses, i el concessionari de la llicència estarà obligat a pagar les despeses que produeixin l'enderrocament, el rebliment de les rases i la nova reposició del paviment. 10. La secció tècnica municipal corresponent, comunicarà a l'administració de rendes, el termini concedit per la utilització del sondatge en cada cas. Si, transcorregut el termini autoritzat, encara estigués obert o el paviment no quedi totalment reparat en condicions d'ús normal, es liquidaran els nous drets, d'acord amb la tarifa, sense perjudici de les sancions que l'Alcaldia pugui imposar. Article 5è.- Acreditament. 1. La taxa s'acredita en el moment de sol·licitar la llicència per realitzar qualsevol mena d'obra en la via pública, o des que aquesta es realitzi, si és que es va procedir sense autorització. 2. El pagament de la taxa s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís l'Excm. Ajuntament. Article 6e.- Disposició final. La present Ordenança, modificada, aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada, començarà a aplicar-se a partir del dia 2 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. ANNEX - TARIFA Concepte Euros Obertura i sondatges i rases en terrenys d'ús públic i d'altres que deterioren la via pública 100 ptes/m2 ....................................0,601012 euros/m2 Vist i plau L'Alcalde La Secretària Jesús Bentanachs Vives Irma Choy Encabo

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.