Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

9. Taxa ocupació de la via pública i terrenys públics

TAXA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I TERRENYS PÚBLICS Article 1r.- Disposició general. D'acord amb el que disposen els articles 58 i 20.3.g de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la taxa per al utilització privativa i aprofitament especial mitjançant ocupació de la via pública i de terrenys públics, amb els elements següents: a) Mercaderies de tota mena, runes, enderrocs, materials de construcció i contenidors. b) Bastides, valles i altres instal·lacions anàlogues. c) Tanques, puntals, cavallets, estelles i en general tota ocupació similar. d) Altres conceptes que es detallen en la tarifa. Article 2n.- Subjectes passius. Són subjectes passius d'aquesta taxa, les persones físiques o entitats jurídiques que gaudeixin, utilitzin o s'aprofitin especialment del domini públic en benefici particular, hagin o no obtingut la necessària llicència. Article 3r.- Quota tributària. Els conceptes i quota tributaria d'aquesta taxa venen regulats per la següent: TARIFA: Concepte Euros - Ocupació de terreny d'ús públic 1.000 m2 .................................... 6,010121 euros/m2. Article 4t.- Exempcions, reduccions o bonificacions. L'Estat de les Comunitats Autònomes, i de les Entitats Locals no estan obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l'ocupació de l'ús públic local amb els materials descrits a l'article 1. Article 5è.- Gestió i període impositiu. 1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament i seran irreduïbles. 2. Els interessats en la concessió d'algun dels aprofitaments regulats en la present Ordenança, hauran de sol·licitar la corresponent llicència, i fer efectives les taxes tarifades. 3. La llicència assenyalarà les condicions i vigència d'aquesta, i es considerarà concedida atenent a les instruccions que en tot moment, dicti l' Administració municipal, sense que en cap cas els concessionaris tinguin dret a indemnització, fins i tot si li fos retirada la llicència. 4. L'aprofitament s'entendrà prorrogat mentre no transcorri el termini per al qual hagués estat concedit, o s'acordi la seva caducitat o revocació per l'Ajuntament, o bé es presenti la baixa degudament justificada per part de l'interessat o dels seus representats legítims. 5. Els titulars de les llicències venen obligats a fer les reparacions necessàries en els desperfectes ocasionats i seran responsables directes dels danys personals i materials a tercers, sempre que sigui per la seva culpa o negligència. Per a respondre del compliment d'aquestes obligacions, es podrà exigir un dipòsit prudencial, que serà retornat una vegada caducada la llicència i comprovada la seva correcta utilització. Si el dipòsit no fos suficient, l' Administració municipal exigirà la corresponent indemnització. Article 6è.- Acreditament i regim de declaració i ingrés. 1. L'obligació de pagament naixerà en el moment de concedir-se l'utilització privativa o l'aprofitament especial corresponent, o en el moment d'iniciar l'aprofitament si s'ha procedit sense la necessària llicencia. 2. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe en la forma que determini l' Ajuntament, i en tot cas abans de retirar la llicencia. 3. L' Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial de la corresponent taxa, de conformitat amb el que disposa l'art. 47.1 de la Llei 39/1988. 4. Els deutes no satisfets, acreditaran els interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, i transcorreguts 6 mesos del seu venciment, s'exigiran per la via de constrenyiment. Article 7e.- Infraccions i sancions. Les infraccions seran sancionades amb multa, en la forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentaries vigents. Article 8è.- Disposició final. La present Ordenança, modificada, aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada, començarà a aplicar-se a partir del dia 2 de gener de 2002, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. Vist i plau L'Alcalde La Secretària Jesús Bentanachs Vives Irma Choy Encabo

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.